sosyoloji

GENEL BİLGİLER
Erzincan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,  4 yıllık sosyoloji lisans programıyla öğrencilerin, toplumu, insanın sosyal yaşantısını ve etkileşimini, grupları, sosyal kümelenmeyi, kültür, kurum ve yapıları kapsayan sosyolojinin araştırma alanlarını analiz ederek,  bir sosyal varlık olarak insanı tarih, ekonomi, psikoloji gibi diğer insan bilimleriyle birlikte ele alabilecek bir birikim sağlamalarını amaçlamaktadır.

Öngördüğümüz sosyoloji eğitimin temel amacı öğrencilere bilgi aktarmak değil, onlara bilgiyi elde etme ve bilgiyi çözümleme becerilerini kazandırmaktır. Bu sebeple sadece verileni ezberleyen tekdüze öğrenciler yetiştirmek programın amaçları ile bağdaşmamaktadır. Aksine, programımız olayları, olguları, kuramları eleştirel ve bağımsız bir bakışla çözümleyebilen sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öngörülen program bilimsel araştırmalar yapabilecek beceriye sahip, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen, veri toplama ve veri çözümleme teknik, bilgi ve becerisine vakıf uzmanlar yetiştirecek bir programdır. Eğitim programımız bu amaçlara uyumlu olarak sosyologlar yetiştirecek ve yıldan yıla edindiğimiz deneyimle, kendi içinde değişip gelişmeye aralıksız devam edecektir. Yeni açılan bölümümüz için emelimiz Türkiye’de mevcut sosyoloji bölümleri arasındaki seçkin bir yer alabilmek ve mezunlarımızın kendine güvenen bir olgunlukla profesyonel hayatlarını kurmalarıdır.

Sosyoloji lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin yanı sıra, DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.